ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/05/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา

 

2. รายละเอียดของซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา

 

3. ราคากลางซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >