ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/06/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

 

2. รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

 

3. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >