ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/07/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานุช  แสงรุ่งเรือง

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >