ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลัง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/08/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังสถาบัน

ด้วยวิธีดฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังสถาบัน  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >