ร่างประกวดราคาซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/11/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

 

2. ขอบเขตของงานจัดซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

 

3. ราคากลางงานซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

 

4. BOQงานซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

 

5. BOQ เปล่า งานซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >