ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูลหลักรองรับสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูลหลักรองรับสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >