สอบราคาครุภัณฑ์ปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/02/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนด้านโสตทัศนูปกรณ์

 

 

 

 

ด้วยสถาบัน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนด้านโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย

 

รายการที่ 1   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง

รายการที่ 2  เครื่องฉายถ่ายทอดวีดิทัศน์และวัตถุ 3 มิติ จำนวน 15 เครื่อง

รายการที่ 3  ลำโพง จำนวน 44 ตัว

รายการที่ 4  เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 12 เครื่อง

รายการที่ 5  เครื่องขยายเสียง จำนวน 12 เครื่อง 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

 

download ประกาศ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >