จำหน่ายพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ Chiller) จำนวน 1 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  จำหน่ายพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ Chiller) จำนวน 1 เครื่อง

โดยวิธีขายทอดตลาด
download เอกสาร

 

ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำหน่ายพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ Chiller) จำนวน 1 เครื่อง

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >