ร่างประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

 

2. ขอบเขตของงาน จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

 

3. ราคากลางงาน จ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

 

4. BOQ งานจ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

 

5. BOQ เปล่า งานจ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >