ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะพัฒนาทรัพยา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ดับเบิ้ลนายน์ เอเจนซี่ จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >