ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

2. ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

3. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

4. BOQ งานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

5. BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 1 งาน

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >