ประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

2. ขอบเขตของงาน จ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

3. ราคากลางงาน จ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

4. BOQ งานจ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

5. BOQ เปล่า งานจ้างจ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >