เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >