ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุมจีระ บุญมาก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/01/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุมจีระ บุญมาก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 8 รายการ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุมจีระ บุญมาก

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >