ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำ Website Environmental Monitoring พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำ Website Environmental Monitoring

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >