ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/03/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

download

 

สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ จำนวน 13 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

 และ

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนด้านโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 ราย

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >