ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านไอทีและคณะสถิติประยุกต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านไอทีและคณะสถิติประยุกต์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >