ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปัญญาปร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานขับเคลื่อนประเทศ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็น ฐานขับเคลื่อนประเทศ

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >