ประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/03/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคา จ้างทำ Website Environmental Monitoring ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างทำ Website Environmental Monitoring ครั้งที่ 2

 

2. ขอบเขตของงาน จ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

3. ราคากลางงาน จ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

4. BOQ เปล่า งานจ้างจ้างทำ Website Environmental Monitoring

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >