ยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม ย พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/04/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม ย่านบางกะปิ

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย เสนอคุณสมบัติของที่ปรึกษาไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม ย่านบางกะปิ

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >