ยกเลิกประกาศการจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/05/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศการจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ด้วยวิธีเฉพาะคัดเลือก

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย เสนอคุณสมบัติของที่ปรึกษาไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ การจ้างจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >