เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (โครงการจ้างปรับปรุงห พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/06/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน
Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2))

โดยวิธีคัดเลือก 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2))

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >