ประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/06/2021

อประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

2. ขอบเขตงานซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

3. ราคากลางซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >