ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการวิเครา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/06/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดเพียงรายเดียว

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >