ประกาศครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/02/2022

ร่างประกาศ ครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink จำนวน 6 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink จำนวน 6 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink จำนวน 6 เครื่อง

 

3. ราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4x1G Uplink จำนวน 6 เครื่อง

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >