ร่างประกาศ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/02/2022

ร่างประกาศ ครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง

 

3. ราคากลางซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >