ร่างครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/02/2022

ร่างประกาศครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System)

 

2. ขอบเขตงานซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System)

 

3. ราคากลางซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >