ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/03/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

 

3. ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >