ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน

 

4แผนผังเดินสาย งานจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน

 

5BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >