ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/09/2022

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง

 

2. ขอบเขตงานซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA

 

3. ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >