ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/09/2022

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

4BOQ งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

5BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >