ยกเลิกประกาศการซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศการซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

          เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >