ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ อาคารศูนย์การศึกษา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/06/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

อาคารศูนย์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ เสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  27,630,000.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน  90 วัน, ยืนราคา 90  วัน  และรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน  2  ปี

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >