สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตณ ชั้นดาดฟ้า อาค พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/07/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

ณ ชั้นดาดฟ้า  อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา

ราคากลางของงานสอบราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 388,708.87 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  200.- บาท ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ  ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม  2552 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3758692 ในวันและเวลาราชการ

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >