สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/07/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ณ ชั้นดาดฟ้า

อาคารกีฬาสโมสรนักศึกษา

 

 

 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเอกสารส่วนที่ 1 เพื่อพิจารณากรณีเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

1.  บริษัท แอ็ดว๊านซ์โมเดิร์น เทคโนโลยี จำกัด

2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ่นสิริก่อสร้าง

3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

4.  บริษัท โพลีไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

โดยสถาบันจะดำเนินการเปิดซองเอกสาร ส่วนที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา

 

download ประกาศ

 

บัญชีตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >