ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 8 อาคารบุญชนะ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/08/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

ผู้ชนะการสอบราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,958,100.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน ยืนราคา 90 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายใน 2 ปี

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >