ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นซองประกวดราคา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/08/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นซองประกวดราคา

 

 

     ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 812  ห้องวิจัยและพัฒนาทางธุรกิจ  (811)  อาคารบุญชนะ อัตถากร  เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนระบบ Teleconference  เอกสารประกวดราคาเลขที่ ป1/2552 ลงวันที่ 17  มิถุนายน  2552

     บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสาร  ส่วนที่  1  เพื่อพิจารณาการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15  ตรี  วรรคสอง  และ 15  จัตวา  วรรคท้าย  ผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้น จำนวน  3  ราย  ปรากฎว่าผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก 2 ราย ดังนี้

     1.       บริษัท  นิวเทคโนโลยี  อินฟอร์เมชั่น  จำกัด     2.       บริษัท  พีค  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด       โดยสถาบันจะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค  ในวันที่  5  สิงหาคม  2552  ดังนี้     1.       บริษัท  นิวเทคโนโลยี  อินฟอร์เมชั่น  จำกัด  เวลา  10.00 น.  ห้อง 932  ชั้น 9  อาคารบุญชนะ  อัตถากร     2.       บริษัท  พีค  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  เวลา  13.00 น.  ห้อง 934  ชั้น 9  อาคารบุญชนะ  อัตถากร

    

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      

                  ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  2552

 

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 22/09/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >