สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/08/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ณ ชั้นดาดฟ้า

อาคารกีฬาสโมสรนักศึกษา

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารกีฬาสโมสรนักศึกษา ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ส 17/2552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โดยมีผู้ยื่นซองราคา จำนวน 4 ราย นั้น

 

คณะกรรมการฯ ได้รวจสอบในเอกสารส่วนที่ 1 เพื่อพิจารณากรณีเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ตรี ประกอบด้วย ข้อ 15 จัตวา ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

1. บริษัท แอ๊ดว๊านซ์โมเดิร์น เทคโนโลยี จำกัด

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ่นสิริก่อสร้าง

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

4. บริษัท โพลีไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

โดยสถาบันจะดำเนินการเปิดซองเอกสารส่วนที่ 2 (ซองราคา) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้อปงะรชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา

 

 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >