ผู้ชนะการสอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/08/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องสอบราคาจ้างต่อเติมโครงหลังคา

มุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา เอกสารสอบราคาเลขที่ 17/2552 กำหนดการเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา นั้น

ผู้ชนะการสอบราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ่นสิริก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 350,211.- บาท

(สามแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน,ยืนราคา 60 วัน,

รับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายใน 2 ปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11/08/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >