TOR จ้างเหมาทำความสะอาด พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/08/2009

(ร่างครั้งที่ 1)

ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประจำปี งบประมาณ 2553

download 

(ร่างครั้งที่ 1) ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

spec 5 เดือน

spec 12 เดือน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >