ผลการสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/09/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เอกสารสอบราคาเลขที่ ส18/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยกำหนดเปิดซองราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ นั้น  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่า บริษัท สยามนิสสัน บีเคเคจำกัด  เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,028,805.- บาท  (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)  กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน  ยืนราคา  60 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กม.

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >