ผู้ชนะการประกวดจ้างปรับปรุงห้อง 812 ห้อง 811 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/09/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 812

ห้องวิจัยและพัฒนาทางธุรกิจ (811) อาคารบุญชนะ อัตถากร

เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนระบบ Teleconference

 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาแล้วผลปรากฎว่า บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 11,376,250.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 2 ปี

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >