ข้อมูลและสถิติ พิมพ์
เขียนโดย ITC   
14/12/2010

ข้อมูลและสถิติ 

 

--------------------

ปีการศึกษา 2552 

รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ-หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน

รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา

รายงานจำนวนนิสิต-นักศึกษาทั้งหมดภาคการศึกษา 1-2552 

รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1-2552

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2-2552

รายงานจำนวนนิสิต-นักศึกษาทั้งหมดภาคการศึกษา 2-2552
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2-2552

รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552                   
รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

 

ปีการศึกษา 2553 

 

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2553จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2553

รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2553

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ 

รายงานหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา 
รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 
ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553 

ปีการศึกษา 2554
รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2554 
รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2554 
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ 

รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา 

 

ปีการศึกษา 2555  

ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

 

 ปีการศึกษา 2556

ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 

รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2556 

รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556  

  
ปี 1/2556 

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2556 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

 

ปี 2/2556

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2556 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

 


 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 16/03/2017 )
 
ถัดไป >