ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/09/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ
 ประจำปีงบประมาณ  2555  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ  ประจำปีงบประมาณ 2555  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2554  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ภายในวงเงินทั้งสิ้น 5,886,000.- บาท  (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการรักษาความปลอดภัย    ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยแนบสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน

 

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่   8  กันยายน   2554      และ
ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น.  เป็นต้นไป ณ  บริเวณด้านหน้าห้องทำงาน  กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่  อาคารที่จอดรถ  ชั้นล่าง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่  16
กันยายน 2554  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ  ชั้น ๒     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และ แจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  21 กันยายน  2554 

 

กำหนดการเสนอราคา ในวันที่   26  กันยายน  2554    ตั้งแต่เวลา  10.45   น.  
เป็นต้นไป  ณ  บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 151  อาคารทีม  ม.12  ถนนนวลจันทร์       แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      ในราคา
ชุดละ  500.-  บาท  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถชั้น  ๒  สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ระหว่าง วันที่  2  กันยายน  2554  ถึง  วันที่  7 กันยายน 2554  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง  เวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   และ  www.nida.ac.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๗๕-๘๖๙๒  ในวันและเวลาราชการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >