ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/09/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2555

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่  24  สิงหาคม 2554  เรื่องประกวด ราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2555  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ อ1/2555  โดยกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา  ในวันที่  9  กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา 10.00  – 11.00 น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  นั้น

 

ปรากฏว่า   ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคารายการดังกล่าว  เห็นสมควรยกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนี้ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่      13   กันยายน   พ.ศ.  2554

                 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >