สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/11/2011

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบ
มือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเปิดดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันยื่นซอง
เสนอราคา
2. เป็นผู้ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 : 2000
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2375-8692 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ศาสตราจารย์
(สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >