ร่าง TOR งานก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/11/2011
ร่างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR)
งานก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ
บันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในวงเงินทั้งสิ้น 12,990,134.70 บาท (สิบสองล้านเก้า
แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบขอทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท
ถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน
แล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยแนบสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดง
พร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ................................ 2554 และ
ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าห้องทำงาน กลุ่มงาน
ผังแม่บทและอาคารสถานที่ อาคารที่จอดรถ ชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10/11/2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >