ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก พร้อมติดตั้ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้
---------------------------------------------


ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เรื่องสอบ
ราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้ โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 4
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นั้น
ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่า บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) เสนอรายละเอียดถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 421,203.36
บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่
สถาบันกำหนด กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน ยืนราคา 90 วัน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ภายใน 2 ปี จึงได้รับคัดเลือกในการสอบราคาครั้งนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >