ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/12/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี
 ---------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกวดราคาเลขที่ อ4/2555  โดยกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคารายการดังกล่าว และเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่     13     ธันวาคม พ.ศ. 2554

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >