ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/12/2011
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 22 เครื่อง  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย และ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย และหรือให้เช่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีบุคลากร (ช่าง) ประจําบริษัทหรือศูนย์บริการไม่น้อยกว่า
5 คน สําหรับให้บริการหลังการขายอย่างเพียงพอ ในด้าน Hardware, Software, Network เพื่อสามารถ
ให้บริการซ่อมบํารุงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งผู้แทนจําหน่าย การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และ
ศูนย์บริการ ตลอดจนรับรองว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในสายการผลิตเป็นอุปกรณ์ใหม่ เครื่องใหม่ที่ยังมิได้ทําการ
ติดตั้งใช้งาน ณ ที่ใดมาก่อน ไม่เป็นเครื่องที่ถูกนํามาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ
Refurbished)
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
6. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
7.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.            
ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 มกราคม 2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                        
ณ ห้องประชุม 1 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ 
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิป           
พงศ์ประพันธ์  ในวันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2375-8692  ในวันและเวลาราชการ 
 
ประกาศ ณ วันที่      22   ธันวาคม พ.ศ. 2554
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >